ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@ece.ntua.gr


οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των πανεπιστημιακών